Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 326/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 października 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Klaudyna Książek-Stasiak

Protokolant: sekretarz sądowy Jagoda Zajkowska

po rozpoznaniu w dniu 20 września 2022 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa J. Z.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.

o wynagrodzenie

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powoda J. Z. na rzecz pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. kwotę 2.700 zł (dwa tysiące siedemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

sędzia Klaudyna Książek-Stasiak