Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV P 64/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 03 października 2022r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie IV Wydział Pracy

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Justyna Marciniak

Protokolant: Marzena Stańczak

po rozpoznaniu w dniu 21 września 2022r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa B. O.

przeciwko A. K.

o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę oraz o ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

I. Zasądza od pozwanego A. K. na rzecz powódki B. O. kwoty:

a) 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych 00/100) tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 03 października 2022r. do dnia zapłaty;

b) 5.666,78 zł (pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 78/100) tytułem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 lipca 2021r. do dnia zapłaty;

II. W pozostałym zakresie oddala powództwo;

III. Wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności co do kwoty 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych);

IV. Zasądza od pozwanego A. K. na rzecz powódki B. O. kwotę 1.530 zł (jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

III. Nakazuje ściągnąć od pozwanego A. K. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Ciechanowie kwotę 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem opłaty sądowej od pozwu, od której powódka była zwolniona z mocy prawa.

sędzia Justyna Marciniak