Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1922/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 października 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: S. S.O. Agnieszka Gocek

Protokolant sekretarz sądowy Adrianna Krawczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2022 roku w Ł.

sprawy z wniosku: Filharmonii (...) im. A. R. w Ł.

przeciwko : Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

z udziałem zainteresowanych: J. S., M. Z. i J. O.

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawach nr: (...) : (...), (...) i (...)

o podleganie obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i podstawę wymiaru składek

1.  oddala odwołanie;

2.  zasądza od Filharmonii (...) im. A. R. w Ł. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. kwotę 540,- (pięćset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.