Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 719/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 grudnia 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

Protokolant: Magdalena Taukin

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2022 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa G. B.

przeciwko Izbie Administracji Skarbowej w S.

o odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu

I. oddala powództwo;

II. zasądza od powoda G. B. na rzecz pozwanej I. Administracji Skarbowej w S. kwotę 1 440 zł (tysiąc czterysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, odstępując w pozostałym zakresie od obciążania nimi powoda;

III. przyznaje od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie na rzecz radcy prawnego M. F. kwotę 3 321 zł (trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złoty), w tym podatek VAT, tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną powodowi z urzędu.