Pełny tekst orzeczenia

0Sygn. akt III Ca 1125/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 czerwca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Renata Jagura

Protokolant: staż. Marek Sadawa

po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. D.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 23 kwietnia 2021 roku, sygn. akt I C 1441/20

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  po punkcie 1. dodaje punkt 1a) o treści: „ zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz M. D. kwotę 480 zł (czterysta osiemdziesiąt złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 lipca 2020 roku do dnia zapłaty;

b)  w punkcie 3. podwyższa zasądzoną kwotę 923,09 do kwoty 1617 zł (jeden tysiąc sześćset siedemnaście złotych);

II. oddala apelację w pozostałej części;

III. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz M. D. kwotę 220 zł (dwieście dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów w postępowaniu apelacyjnym.