Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI C 1278/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2022 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Bartłomiej Balcerek

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2022 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) W.

przeciwko H. B.

o zapłatę

1.  zasądza od H. B. na rzecz (...) W. kwotę 7 101,21 zł (siedem tysięcy sto jeden złotych dwadzieścia jeden groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:

a.  od kwoty 6 647,37 zł od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia zapłaty;

b.  od kwoty 453,84 zł od dnia 14 września 2020 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od H. B. na rzecz (...) W. kwotę 2 798,15 zł (dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych piętnaście groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty;

3.  przyznaje adwokat D. M. wynagrodzenie w kwocie 885,60 zł (osiemset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy), w tym 165,60 zł (sto sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy) na poczet podatku od towarów i usług, za pełnienie funkcji kuratora nieznanej z miejsca pobytu pozwanej w tym postępowaniu;

4.  nakazuje pobrać od H. B. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie kwotę 405,60 zł (czterysta pięć złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu wydatków pokrytych tymczasowo przez Skarb Państwa.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)