Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 2172/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 grudnia 2022 roku

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SA Wiesława Kuberska (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2022 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa S. P.

przeciwko Izbie Rzemieślniczej w K.

o ustalenie nieistnienia uchwały

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu

z dnia 10 sierpnia 2022 r., sygn. akt I C 1136/21

oddala apelację.

SSA Wiesława Kuberska

Zarządzenie: odpis wyroku doręczyć pełnomocnikom obu stron przez PI.

SSA Wiesława Kuberska