Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 1236/22 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lutego 2023 r.

Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Sylwia Staniszewska

Protokolant:

St. sek. sąd. Dorota Cichorz Dąbrowska

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2023 r. w Szczytnie na rozprawie

sprawy z powództwa K. G.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda K. G. kwotę 9.343,41 zł (dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy zł 41/100 gr) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 czerwca 2019 r. do dnia zapłaty,

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie,

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.917 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.