Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV GC upr 34/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2022 roku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSR Filip Wesołowski

Protokolant: Małgorzata Muratow

po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2022 roku we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa K. K.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 9357,45 zł (dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści pięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty:

-

3224,85 zł od dnia 1 maja 2019 roku,

-

6132,60 zł od dnia 10 maja 2019 roku

do dnia zapłaty;

II.  dalej idące powództwo oddala;

III.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 2442 zł kosztów procesu.

Z/

1.  odnotować

2.  kal. 7 dni.