Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2410/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2023 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: S. S.O. Agnieszka Gocek

Protokolant sekretarz sądowy Adrianna Krawczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku w Ł.

sprawy z wniosku: K. G. prowadzącej firmę (...) w Ł. i Z. G.

przeciwko : Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie nr 1528/2021 znak (...)- (...) RWA: (...) - (...)2-2-870 (...) i (...)

o podleganie obowiązkowi ubezpieczeń społecznych

1.  zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że Z. G. podlegała od 5 listopada 2018 roku obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj. emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek K. G. prowadzącej firmę (...) w Ł..

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. na rzecz K. G. prowadzącej firmę (...) w Ł. kwotę 180,- (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.