Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 125/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lutego 2023 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Barbara Kempa

Protokolant: sekretarz sądowy Paulina Cierpikowska

po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2023 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa A. D.

przeciwko Skarbowi Państwa - Komendzie Miejskiej Policji w Ł.

o zadośćuczynienie, zwrot kosztów opieki

na skutek apelacji Skarbu Państwa - Komendy Miejskiej Policji w Ł.

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie sygn. akt X P 152/20

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Skarbu Państwa - Komendy Miejskiej Policji w Ł. na rzecz A. D. kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.