Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 483/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lutego 2023 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska

po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2023 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank S.A. we W.

przeciwko M. J.

o zapłatę 16433,94 zł

I powództwo oddala;

II zasądza od powoda (...) Bank S.A. we W. na rzecz pozwanej M. J. kwotę 3600,00 zł ( trzy tysiące sześćset złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia Lidia Grzelak