Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 81/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 stycznia 2023 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Jacek Szreder

Sędziowie: SA Małgorzata Jankowska (spr.)

SA Janusz Jaromin

Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Jagielska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gryfinie Ireny Kęski-Leońskiej

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2023 r. sprawy

I. O.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 27 stycznia 2022 r. sygn. akt III K 241/21

I.  zmienia wyrok w zaskarżonej części w ten sposób, że orzeczoną wobec skazanego I. O. karę łączną pozbawienia wolności obniża do 6 (sześciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy,

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

III.  zasądza od skazanego na rzecz Skarbu Państwa wydatki związane z postępowaniem odwoławczym.

SSA Małgorzata Jankowska SSA Jacek Szreder SSA Janusz Jaromin