Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 411/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 kwietnia 2023 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Joanna Szyjewska-Bagińska

Protokolant: Szymon Okrój

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2023 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa P. O. w S.

przeciwko G. G.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego G. G. na rzecz powoda P. O. w S. kwotę 900 zł (dziewięciuset złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 września 2022 r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 270 zł (dwustu siedemdziesięciu złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

s ędzia Joanna Szyjewska – Bagińska