Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 535/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 marca 2023 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska

po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2023 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zadośćuczynienie w kwocie 26800,00 zł oraz zwrot kosztów opieki w kwocie 2115,00 zł

I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. K. tytułem zadośćuczynienia kwotę 16800,00 zł ( szesnaście tysięcy osiemset złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 marca 2023 r. do dnia zapłaty;

II zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. K. tytułem zwrotu kosztów opieki kwotę 632,78 zł ( sześćset trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 marca 2023 r. do dnia zapłaty;

III w pozostałym zakresie powództwo oddala;

IV zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. K. kwotę 2672,00 zł ( dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote ) tytułem zwrotu części kosztów procesu, w tym kwotę 1800,00 zł ( jeden tysiąc osiemset złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

V nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od powoda M. K. kwotę 793,88 zł ( siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy ) tytułem uzupełnienia kosztów procesu orzeczonych prawomocnymi postanowieniami z dnia 26 kwietnia 2021 r., 6 sierpnia 2021 r., 18 sierpnia 2021 r.;

VI nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 2413,35 zł ( dwa tysiące czterysta trzynaście złotych trzydzieści pięć groszy ) tytułem uzupełnienia kosztów procesu orzeczonych prawomocnymi postanowieniami z dnia 26 kwietnia 2021 r., 6 sierpnia 2021 r.

Sędzia Lidia Grzelak