Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 771/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 marca 2023 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga

Sędziowie: Mikołaj Tomaszewski

Bogdan Wysocki

Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Gadomska

po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2023 r. w Poznaniu

na rozprawie

sprawy z powództwa J. W.

przeciwko (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

o ustalenie i zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 11 czerwca 2021 r., sygn. akt XVIII C 618/20

I.zmienia zaskarżony wyrok w pkt.2 w ten sposób, że zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 98.929,35 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4.09.2018r do dnia 8 czerwca 2020r, przy czym zapłata tej kwoty nastąpi za równoczesnym zaoferowaniem przez powoda na rzecz pozwanego kwoty 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy), albo zabezpieczeniem roszczenia o jej zwrot, oddalając powództwo w pozostałej części;

II. oddala apelację w pozostałej części;

III. zasądza od pozwanego na rzecz powoda 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Mikołaj Tomaszewski Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga Bogdan Wysocki