Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2345/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2023 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: S. S.O. Agnieszka Gocek

Protokolant sekretarz sądowy Adrianna Krawczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2023 roku w Ł.

sprawy z wniosku: J. W.

przeciwko : Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w W.

z udziałem zainteresowanego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R.

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w W. z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie nr UBS/50/2021 znak (...)- (...) RWA: (...) - (...)

o podleganie obowiązkowi ubezpieczeń społecznych

1.  zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że J. W. podlegał od 1 sierpnia 2020 roku do 31 października 2020 roku obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj. emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu z tytułu zatrudnienia w charakterze pracownika w (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w R.;

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w W. na rzecz J. W. kwotę 180,- (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.