Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 176/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 kwietnia 2023 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie

Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Szaj

Protokolant: Anna Grądzik

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2023 roku w Szczecinie

sprawy z powództwa A. W.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 29 listopada 2022 roku sygnatura akt II C 649/20

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  w punkcie I zasądza od pozwanego (...) Spółki akcyjnej w S. na rzecz powoda A. W. 20 686,84 zł (dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 lipca 2019 roku i oddala powództwo w pozostałym zakresie;

b)  w punkcie III zasądza od pozwanego (...) Spółki akcyjnej w S. na rzecz powoda A. W. 2 010,- zł (dwa tysiące dziesięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

c)  w punkcie IV nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych:

a)  od powoda A. W. 533,34 zł (pięćset trzydzieści trzy złote trzydzieści cztery grosze),

b)  od pozwanego (...) Spółki akcyjnej w S. 864,66 zł (osiemset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy);

2.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od powoda A. W. na rzecz pozwanego (...) Spółki akcyjnej w S. 362,50 zł (trzysta sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Sędzia Tomasz Szaj