Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 1418/22/P

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 24 maja 2023 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Monika Szczepaniec-Czech

Protokolant: Agnieszka Witek

po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2023 r. w Krakowie

na rozprawie

sprawy z powództwa Towarzystwa (...) Spółka Akcyjna w W.

przeciwko: J. F.

przy interwencji ubocznej po stronie pozwanej G. F.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej J. F. na rzecz G. F. kwotę 21.069,28 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt dziewięć 28/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 15.306,80 zł od dnia 7 listopada 2022 r. do dnia zapłaty, z tym zastrzeżeniem, że zapłata nastąpi do Komornika S. przy Sadzie Rejonowym w Kielcach Ł. W., do sprawy egzekucyjnej z wniosku Towarzystwa (...) Spółka Akcyjna w W. przeciwko G. F. do sygn. Km 480/22,

II.  zasądza od pozwanej J. F. na rzecz Towarzystwa (...) Spółka Akcyjna w W. kwotę 1.071 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemdziesiąt jeden) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania.