Pełny tekst orzeczenia

0Sygn. akt III Ca 1655/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 września 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Renata Jagura

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2022 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ł. D.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi

z dnia 23 czerwca 2021 roku, sygn. akt I C 268/21

I. oddala apelację;

II. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Ł. D. kwotę 2700 zł (dwa tysiące siedemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.