Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1586/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 września 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Renata Jagura

po rozpoznaniu w dniu 12 września 2022 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. M.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Łęczycy z dnia 28 maja 2021 roku,

sygn. akt I C 66/19

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz A. M. kwotę 1800 (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.