Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 167/23

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 maja 2023 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Bartosz Paszkiewicz

Protokolant Wiktoria Berezowska

Przy udziale oskarżyciela publicznego Moniki Pacześ

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2023 roku

sprawy przeciwko Ł. G., synowi M. i I. z domu J., urodzonemu (...) w P.,

obwinionemu o to, że w dniu 13.01.2023 r., około g. 09:30, w B. na ul. (...), wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, odmówił podania swoich danych personalnych funkcjonariuszowi z mocy ustawy upoważnionemu do legitymowania, a następnie umyślnie wprowadził w błąd co do tożsamości własnej umundurowanego funkcjonariusza Policji,

tj. o wykroczenie z art. 65 § 1 i 2 k.w.

orzeka

1.  obwinionego Ł. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 65 § 1 i 2 k.w. i za to na podstawie art. 65 § 1 k.w. w zw. z art. 9 § 1 k.w. wymierza mu karę grzywny w wysokości 300 (trzystu) złotych;

2.  wymierza obwinionemu opłatę w kwocie 30 (trzydziestu) złotych i zasądza od niego na rzecz Skarbu Państwa 100 (stu) złotych tytułem zwrotu zryczałtowanych wydatków postępowania.