Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI C 1000/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 maja 2023 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Bartłomiej Balcerek

Protokolant: Justyna Wiszniewska

po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2023 roku

na rozprawie

sprawy z powództwa W. D.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej na rzecz W. D. kwotę 1 581,30 zł (tysiąc pięćset osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 marca 2022 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej na rzecz W. D. kwotę 1 277,67 (tysiąc dwieście siedemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty;

4.  nakazuje pobrać od (...) Spółki Akcyjnej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie kwotę 1 162,64 zł (tysiąc sto sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) tytułem zwrotu wydatków uiszczonych tymczasowo ze środków Skarbu Państwa.