Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1327/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 maja 2023 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Monika Smusz-Kulesza

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2023 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa E. M.

przeciwko (...)Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 8 września 2022 roku o sygnaturze akt V GC 2592/19

I.  zmienia punkty 2 i 3 zaskarżonego wyroku na następujące:

2.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki E. M. kwotę 1.677,00 zł (tysiąc sześćset siedemdziesiąt siedem złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 listopada 2017 roku do dnia zapłaty i oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki E. M. kwotę 2.373,59 zł (dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu.

II.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki E. M. kwotę 650,00 zł. (sześćset pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

ZARZĄDZENIE

Odpisy wyroku doręczyć pełnomocnikom stron przez PI.

29 maja 2023 r.