Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 542/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 czerwca 2023 roku

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Radosław Ochał

Protokolant: Katarzyna Motylińska

po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2023 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództw A. P., R. K.

przeciwko Ochrona (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W., Ochrona (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w W.

przy udziale po stronie pozwanej Agencja Ochrony (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W.

o wynagrodzenie

I. Zasądza solidarnie od pozwanych Ochrona (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i Ochrona (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W. na rzecz powoda A. P. kwotę 5.665,44 (pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć 44/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od poniższych kwot i dat do dnia zapłaty:

- 174,96 złotych od dnia 11 lutego 2016 r.

- 176 złotych od dnia 11 marca 2016 r.

- 151,20 złotych od dnia 11 kwietnia 2016 r.

- 158,40 złotych od dnia 11 maja 2016 r.

- 184,80 złotych od dnia 11 czerwca 2016 r.

- 151,20 złotych od dnia 11 lipca 2016 r.

- 176 złotych od dnia 11 sierpnia 2016 r.

- 1.849,76 złotych od dnia 11 kwietnia 2016 r.

- 1.850,40 złotych od dnia 11 lipca 2016 r.

- 792,72 złotych od dnia 11sierpnia 2016 r.

z zastrzeżeniem, że pozwanej Ochrona (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przysługuje prawo do powstrzymania się od zapłaty zasądzonych kwot do czasu stwierdzenia bezskuteczności egzekucji przeciwko pozwanej Ochrona (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W..

II. Oddala powództwo A. P. w pozostałym zakresie.

III. Zasądza od powoda A. P. na rzecz pozwanej Ochrona (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 486 (czterysta osiemdziesiąt sześć) złotych tytułem kosztów procesu.

IV. Zasądza od powoda A. P. na rzecz pozwanej Ochrona (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W. kwotę 486 (czterysta osiemdziesiąt sześć) złotych tytułem kosztów procesu.

V. Nadaje wyrokowi w pkt I rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 1.850 (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt) złotych.

VI. Zasądza solidarnie od pozwanych Ochrona (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i Ochrona (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W. na rzecz powoda R. K. kwotę 10.942,80 (dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa 80/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od poniższych kwot i dat do dnia zapłaty:

- 174,96 złotych od dnia 11 lutego 2016 r.

- 176 złotych od dnia 11 marca 2016 r.

- 168 złotych od dnia 11 kwietnia 2016 r.

- 140,80 złotych od dnia 11 maja 2016 r.

- 184,80 złotych od dnia 11 czerwca 2016 r.

- 134,40 złotych od dnia 11 lipca 2016 r.

- 176 złotych od dnia 11 sierpnia 2016 r.

- 185,60 złotych od dnia 11 września 2016 r.

- 208,80 złotych od dnia 11 października 2016 r.

- 232 złotych od dnia 11 listopada 2016 r.

- 232 złotych od dnia 11 grudnia 2016 r.

- 208,80 złotych od dnia 11 stycznia 2017 r.

- 2.102 złotych od dnia 11 kwietnia 2016 r.

- 2.113,92 złotych od dnia 11 lipca 2016 r.

- 1.604,72 złotych od dnia 11 października 2016 r.

- 2.900 złotych od dnia 11 stycznia 2017 r.

z zastrzeżeniem, że pozwanej Ochrona (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przysługuje prawo do powstrzymania się od zapłaty zasądzonych kwot do czasu stwierdzenia bezskuteczności egzekucji przeciwko pozwanej Ochrona (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W..

VII. Oddala powództwo R. K. w pozostałym zakresie.

VIII. Zasądza od powoda R. K. na rzecz pozwanej Ochrona (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 1.293,84 (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt trzy 84/100) złotych tytułem kosztów procesu.

IX. Zasądza od powoda R. K. na rzecz pozwanej Ochrona (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W. kwotę 1.293,84 (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt trzy 84/100) złotych tytułem kosztów procesu.

X. Nadaje wyrokowi w pkt VI rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 2.436 (dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć) złotych.

XI. Nakazuje pobrać od pozwanej Ochrona (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W. na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie kwotę 1.518,66 (jeden tysiąc pięćset osiemnaście 66/100) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.