Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 694/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lipca 2023 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Joanna Szyjewska-Bagińska

Protokolant: sekretarz sądowy Jagoda Zajkowska

po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2023 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy A. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o zasiłek pogrzebowy

na skutek odwołania A. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 23 listopada 2022 r., znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje A. W. zasiłek pogrzebowy po zmarłej w dniu 20 lutego 2021 r. H. O..