Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 859/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lipca 2023 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant : st.sekr.sąd. Magdalena Baraniecka

po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2023 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

(...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki jawnej w Ł.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł.

z udziałem zainteresowanych: M. P. i R. W.

o wysokość podstawy wymiaru składek

na skutek odwołania (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki jawnej w Ł.

od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. z dnia 9 marca 2022 roku

oraz od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. z dnia 9 marca 2022 roku

1.  oddala odwołania;

2.  zasądza od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki jawnej w Ł. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Monika Pawłowska-Radzimierska