Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ua 96/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 czerwca 2023 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodnicząca: Sędzia S.O. Agnieszka Gocek

Sędziowie: Sędzia SO Barbara Kempa

Sędzia SO Ewa Sudomir-Zalepa

Protokolant: sekretarz sądowy Adrianna Krawczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2023 roku w Ł.

sprawy z wniosku: M. G.

przeciwko: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

o zasiłek chorobowy, macierzyński i opiekuńczy, zobowiązanie do zwrotu zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego jako świadczeń nienależnie pobranych

na skutek apelacji wnioskodawczyni od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie X U 85/17

uchyla zaskarżony wyrok w punkcie drugim i przekazuje sprawę w tej części do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Łodzi X Wydziałowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów procesu za drugą instancję oraz postępowanie kasacyjne.

B. K. A. E. S.-Z.