Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1999/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lipca 2023 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant : st.sekr.sąd. Magdalena Baraniecka

po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2023 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

A. O.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł.

o rekompensatę za pracę w warunkach szczególnych

na skutek odwołania A. O.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł.

z dnia 24 sierpnia 2022 roku znak (...)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł.

z dnia 30 września 2022 roku znak (...)

1.  zmienia zaskarżone decyzje i przyznaje A. O. prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach;

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. na rzecz A. O. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Monika Pawłowska-Radzimierska