Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1829/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2023 roku

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Andrzej Osowiecki

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2023 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 15zzs[2] ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...)19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

sprawy z powództwa Skarbu Państwa - 45. (...) Oddziału (...) w W.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O., (...) spółka akcyjna spółka (...) z siedzibą w M.

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

1.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. kwotę 4 411,59 zł (cztery tysiące czterysta jedenaście złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 3 600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty;

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego (...) spółka akcyjna spółka (...) z siedzibą w M. kwotę 3 617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty;

3.  nakazuje zwrócić pozwanemu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie kwotę 2 205,41 zł (dwa tysiące dwieście pięć złotych czterdzieści jeden groszy) tytułem niewykorzystanej zaliczki.

asesor sądowy Andrzej Osowiecki

ZARZĄDZENIE

1.  odpis wyroku doręczyć pełnomocnikom stron (r.pr. A. F., adw. D. P., adw. A. J.) bez pouczenia;

2.  zmienić w systemie aktualną nazwę pozwanego: (...) spółka akcyjna spółka (...) z siedzibą w M..

Dnia 31 marca 2023 roku

asesor sądowy Andrzej Osowiecki