Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 682/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 kwietnia 2023 r.

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Paweł Szymański

po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2023 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa gminy (...) W.

przeciwko A. Ż.

o zap łatę

oddala powództwo.

S. P. ł S.