Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 917/22 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

16 maja 2023 r.

Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki

Protokolant:

Sekretarz sądowy Justyna Fornalik

po rozpoznaniu 9 maja 2023 r. na rozprawie w N.

sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W.

przeciwko A. K.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej A. K. na rzecz powódki (...) S.A. z siedzibą w W. 6038,26 zł (sześć tysięcy trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy) z odsetkami umownymi w wysokości maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie liczonymi od kwoty 5426,47 zł (pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści siedem groszy) od 19 października 2022 roku do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanej A. K. na rzecz powódki (...) S.A. z siedzibą w W. 400 zł (czterysta złotych) tytułem zwrotu opłaty sądowej od pozwu, 1800 zł (tysiąc osiemset złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego oraz 17 zł (siedemnaście złotych) tytułem zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.