Pełny tekst orzeczenia

Z., dnia 8 sierpnia 2023 r.

Sygn. akt II Ka 793/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Okręgowy w Zamościu, II Wydział Karny w składzie :

Przewodniczący: sędzia Lesław Dąbrowski

Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Czwal

po rozpoznaniu w dniach 17 stycznia, 14 kwietnia, 16 maja, 16 czerwca i 8 sierpnia 2023 r.

sprawy H. Z. syna J., urodzonego w dniu (...)
w miejscowości Huta

obwinionego z art. 66 § 1 kw

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zamościu

z dnia 18 października 2022 r. sygn. akt II W 1388/21

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że obwinionego H. Z. od popełnienia zarzuconego mu czynu uniewinnia;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. I. S. kwotę 1426,80 zł (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt groszy) zawierającą podatek VAT w kwocie 266,80 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy), tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą obronę z urzędu w postępowaniu odwoławczym ;

III.  kosztami postępowania za obie instancje obciąża Skarb Państwa.

/-/na oryginale właściwy podpis