Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV GC 416/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 lipca 2023 roku

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, IV Wydział Gospodarczy

w składzie:

przewodniczący: asesor sądowy Maciej Skuczyński

protokolant: sekretarz sądowy Justyna Przełomiec

po rozpoznaniu 3 lipca 2023 roku w G.

w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o.

przeciwko Towarzystwo (...) S.A.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej Towarzystwo (...) S.A. na rzecz powódki (...) sp. z o.o. kwotę 1229,84 zł (tysiąc dwieście dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 16 sierpnia 2022 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  znosi wzajemnie koszty procesu.

(...) Maciej Skuczyński

Zarządzenia:

1.  odnotować i zakreślić;

2.  przedłożyć za 21 dni lub z pismem.

(...) Maciej Skuczyński