Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Ua 51/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 maja 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca– Sędzia SO Anna Rodak (spr.)

Sędziowie: Sędzia SO Karol Kotyński

Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant sekretarz sądowy Mirosława Kuchnio

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2014 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku J. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o zasiłek chorobowy

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie sygn. akt XI U 905/12

oddala apelację.