Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1567/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Jachowicz

Sędziowie: SO Izabela Wawrzynkiewicz

SR Dagmara Kowalczyk - Wrzodak

Protokolant: Wioleta Mikołowska

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2014 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa B. P.

przeciwko V. A.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 10 maja 2013 roku

sygnatura akt II C 997/11

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od B. P. na rzecz V. A. kwotę 1.200,00 ( tysiąc dwieście ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.