Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1596/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 kwietnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie

Przewodnicząca Sędzia S.O. Bogdan Jachowicz

Sędziowie S.O. Radosław Olewczyński

S.R. Renata Jagura

Protokolant Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2014 roku Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa Zakładu Opieki Zdrowotnej Ł. w Ł.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 13 sierpnia 2013r. sygn. akt III C 320/13

1.oddala apelację;

2. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz Zakładu Opieki Zdrowotnej Ł. w Ł. kwotę 1200

( tysiąc dwieście) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu apelacyjnym.