Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Pa 187/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 lipca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący– Sędzia SO Karol Kotyński

Sędziowie: Sędzia SO Ewa Chałubińska

Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska (spr.)

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Hanna Garbarczyk

po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2014 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa H. O.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

o ustawowe odsetki od odsetek w kwocie 1019 złotych 50 groszy

na skutek apelacji powoda i strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie sygn. akt XI P 667/13

1.  oddala obie apelacje;

2.  zasądza od H. O. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. kwotę 67,50 (sześćdziesiąt siedem 50/100) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za drugą instancję i oddala wniosek strony pozwanej o zwrot kosztów zastępstwa procesowego w pozostałej części.