Pełny tekst orzeczenia

Sygn. I C 316/07

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 października 2010 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny

w składzie następujacym:

Przewodniczący : SSO Bożena Chłopecka

Protokolant : stażysta Paweł Ponikowski

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2010 roku w Warszawie

na posiedzeniu jawnym

sprawy z powództwa Z. G.

przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie (...) zastępowanemu przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa

o odszkodowanie

I. zasądza od Skarbu Państwa - Wojewody (...) na rzecz Z. G. kwotę 1.790.384,61 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 5 października 2010r. do dnia zapłaty,

II. w pozostałym zakresie powództwo oddala,

III.zasądza od Skarbu Państwa - Wojewody (...) na rzecz Z. G. kwotę 7.200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika procesowego,

IV. opłatę od pozwu przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.