Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Ua 126/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca– Sędzia SO Magdalena Lisowska

Sędziowie: Sędzia SO Anna Rodak (spr.)

Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant starszy sekretarz sądowy Mirosława Kuchnio

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2014 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku K. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o zasiłek macierzyński

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie sygn. akt X U 74/14

oddala apelację.