Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 16 marca 1994 r.
I PRN 4/94
W przypadku zakładów pracy o celach gospodarczych przy wyjaśnieniu
pojęcia ich części oraz istoty aktu "przejęcia" zasadnicze znaczenie mają
elementy i uwarunkowania typu majątkowego natomiast nie mogą one odgrywać
dominującej roli tam, gdzie dochodzi do przejęcia "w części" zakładu pracy
realizującego cele społeczne, polityczne czy publiczne. W przypadku takich
zakładów pracy jak szkoły, zasadniczymi elementami dla wyjaśnienia ich istoty, a
tym samym odpowiednio i dla ustalenia istoty "części szkoły" (jako zakładu
pracy) obok organizacji i majątku są zadania, a więc poddanie dzieci procesowi
kształcenia i wychowania.
Przewodniczący SSN: Józef Iwulski, Sędziowie SN: Maria Mańkowska
(sprawozdawca), SA: Kazimierz Jaśkowski,
Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Jana Szewczyka, po rozpoznaniu w dniu
16 marca 1994 r., sprawy z powództwa Danuty S. przeciwko Szkole Podstawowej Nr 2
w R. i Zarządowi Miasta R o ustalenie pracodawcy i zasądzenie wynagrodzenia, na
skutek rewizji Ministra Sprawiedliwości [...], od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie z dnia 14 lipca 1993 r., [...],
u c h y l i ł zaskarżony wyrok w pkt II i III oraz poprzedzający go wyrok Sądu
Rejonowego-Sądu Pracy w Rzeszowie z dnia 20 kwietnia 1993 r. [...] w pkt I podp. 4-8 i
pkt IV oraz tenże wyrok w pkt III i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu-Sądowi Pracy
w Rzeszowie do ponownego rozpoznania.
[Notka]
Orzeczenie to zostało wydane w analogicznym stanie faktycznym jak
opublikowane pod poz. 6 i 7 w zeszycie 1 z 1994 r., wyroki z dnia 18 lutego 1994 r., I
PRN 2/94 oraz z dnia 16 marca 1994 r., I PRN 3/94 i zawiera analogiczne
uzasadnienie.
========================================