Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 18 sierpnia 1999 r.
II UKN 86/99
Dla uznania, że czynność była podjęta w interesie pracodawcy, nie ma
znaczenia, czy została uzgodniona z pracodawcą, czy też podjęta bez jego wie-
dzy. Nawet subiektywne przekonanie pracownika, że działa na rzecz lub w inte-
resie pracodawcy, daje podstawę objęcia takiego działania ochroną przewi-
dzianą w ustawie z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144
ze zm.).
Przewodniczący: SSN Teresa Romer, Sędziowie SN: Beata Gudowska, Jerzy
Kuźniar (sprawozdawca).
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 1999 r. sprawy z po-
wództwa Marty M. przeciwko 1) „P.” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w U.
2) Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziałowi Terenowemu w W. o spros-
towanie protokołu powypadkowego, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Wo-
jewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu z dnia 1 paź-
dziernika 1998 r. [...]
1. z m i e n i ł zaskarżony wyrok i poprzedzający go wyrok Sądu Rejonowe-
go-Sądu Pracy w Jaworze z dnia 13 maja 1998 r. [...] i ustalił, że wypadek jakiemu
uległ Bogumił M. w dniu 14 lutego 1995 r. był wypadkiem przy pracy,
2. przyznał adwokatowi Barbarze T.-G. kwotę 50 zł (pięćdziesiąt) od Skarbu
Państwa tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej powódce z
urzędu.
U z a s a d n i e n i e
Wyrokiem z dnia 13 maja 1998 r. Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w Jaworze, po
ponownym rozpoznaniu sprawy, oddalił powództwo Marty M. w sprawie przeciwko
„P.” Spółce z o.o. w U. i Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Tereno-
2
wy w W. o sprostowanie protokołu powypadkowego, po ustaleniu następującego
stanu faktycznego. W dniu 14 lutego 1995 r. mąż powódki Bogumił około godziny
1800
wyszedł do pracy i rozpoczął stróżowanie. Z niewiadomych przyczyn udał się w
kierunku zamieszkiwania oborowych (w tym czasie nie działo się nic, co by uzasad-
niało interwencję oborowych lub weterynarza) i w trakcie tej drogi został dwukrotnie
ugodzony nożem przez Stanisława S. co doprowadziło do jego zgonu. W chwili zajś-
cia mąż powódki był w stanie nietrzeźwym – zawartość alkoholu we krwi w chwili
śmierci wynosiła 1,1‰, a skoro stanowisko pracy opuścił bez uzasadnienia, jego wy-
padek nie miał związku z pracą – art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świad-
czeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z
1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).
Sąd Wojewódzki-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu po-
dzielił stanowisko Sądu pierwszej instancji podkreślając, że opuszczenie pracy przez
Bogumiła M. nie miało związku z pracą, co wyklucza uznanie zdarzenia za wypadek
przy pracy (wyrok z dnia 1 października 1998 r. [...]).
Powyższy wyrok zaskarżyła kasacją powódka i zarzucając naruszenie przepi-
sów postępowania przez niewłaściwą ocenę materiału dowodowego - art. 328 w
związku z art. 233 § 1 KPC - oraz naruszenie prawa materialnego - art. 6 ustawy wy-
padkowej - przez jego błędną wykładnię, wniosła o zmianę wyroku i uwzględnienie
powództwa, ewentualnie uchylenie wyroków Sądów obu instancji i przekazanie
sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania. W ocenie skarżącej mąż
jej udawał się do oborowych po informacje o bydle (oborowa Józefa M., mimo obo-
wiązku, nie przekazała takich informacji) co uzasadnia przyjęcie, że działał w intere-
sie pracodawcy.
Sąd Najwyższy rozważył, co następuje:
W niniejszej sprawie zostało przeprowadzone szerokie postępowanie dowo-
dowe i kompletność tego postępowania daje podstawę do stwierdzenia, że okolicz-
ności sprawy zostały wyjaśnione na tyle, na ile dostępny materiał dowodowy pozwa-
lał. Nie można natomiast przyjąć, aby wnioski jakie z tego materiału wysnuł Sąd Wo-
jewódzki, podzielając ustalenia Sądu pierwszej instancji, były zgodne ze wskazania-
mi zawartymi w art. 233 § 1 KPC.
3
Uchylając pierwszy wyrok Sądu Rejonowego w Jaworze wydany w tej sprawie
w dniu 16 stycznia 1997 r. [...], Sąd Wojewódzki polecił wyjaśnienie czy Bogumił M.
samowolnie opuścił miejsce pracy, a więc czy można przyjąć, że nie działał w intere-
sie pracodawcy, czy też, że takie jego zachowanie było wynikiem zdarzenia uzasad-
niającego powiadomienie któregoś z oborowych (wyrok Sądu Wojewódzkiego z dnia
8 lipca 1997 r. [...]).
W toku postępowania niewątpliwie ustalono, że Bogumił M. podjął w dniu 14
lutego 1995 r. obowiązki stróża. Świadczyło o tym zapalenie świateł w oborze, zam-
knięcie bramy i spuszczenie psów. Nie jest też sporne, że pełniąca w tym dniu dyżur
pracownica – Józefa M. – która miała obowiązek zaczekać na stróża i przekazać mu
dane dotyczące między innymi stanu bydła opuściła stanowisko pracy przed godziną
1800
.
Zdarzenie miało miejsce na drodze prowadzącej do mieszkań zajmowanych
przez oborowych, a dodać należy, że w tym dniu doszło do wycieleń krów, przy czym
jeden z porodów określony został jako ciężki. W tych warunkach przyjęcie, że stróż
samowolnie opuścił miejsce pracy nie może zostać uznane za prawidłowe, wniosek
taki bowiem nie da się wyprowadzić z przeprowadzonych dowodów. Fakt, że między
godziną 1730
-1900
nie zdarzyło się nic co uzasadniałoby interwencję oborowych lub
weterynarza nie może jeszcze oznaczać, że mąż powódki nie działał w interesie pra-
codawcy. Dla uznania, że czynność była podjęta w interesie pracodawcy, nie ma
znaczenia okoliczność, czy została ona uzgodniona z pracodawcą, czy też została
podjęta bez jego wiedzy. Nie jest też konieczne, aby było to działanie, które mógłby
polecić pracodawca. Nawet subiektywne przekonanie pracownika, że działa na rzecz
czy w interesie pracodawcy, daje podstawę do objęcia takiego działania ochroną
przewidzianą w ustawie wypadkowej. Dodać należy, że Bogumił M. był sumiennym i
punktualnym pracownikiem, nie nadużywał alkoholu i oceniany był jako mający
doświadczenie w pracy w oborach. Fakt, że w chwili podjęcia pracy był w stanie
nietrzeźwym (z opinii sądowo - lekarskiej, wynika, że alkohol spożyty był wcześniej i
znajdował się w fazie eliminacji), mimo iż oczywiście naganny, nie daje podstaw do
stwierdzenia, że doszło do zerwania związku z pracą, gdy niewątpliwie mąż powódki
przystąpił do wykonywania obowiązków. Nie można też – biorąc pod uwagę wyniki
postępowania dowodowego – twierdzić, że opuszczając stanowisko pracy, zerwał
związek z pracą. Nie ma bowiem podstaw do przypisywania mu działania
samowolnego.
4
Te wszystkie okoliczności pozwalają na stwierdzenie, że zarzut naruszenia
przez Sąd przepisu art. 6 ustawy wypadkowej wobec jego niezastosowania do usta-
lonych faktów jest w pełni uzasadniony. Przepis ten określa, że za wypadek przy
pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w
związku z pracą: między innymi podczas lub w związku z wykonywaniem przez pra-
cownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia. W niniejszej
sprawie nie była wątpliwa ani nagłość zdarzenia ani też zewnętrzność przyczyny, a w
ocenie Sądu Najwyższego nie można także skutecznie zakwestionować faktu, iż do
zdarzenia doszło podczas wykonywania przez Bogumił M. czynności w interesie pra-
codawcy, co uzasadnia objęcie zdarzenia ochroną przewidzianą w tym przepisie.
Gdy więc nie doszło do istotnego naruszenia przepisów postępowania, a w sprawie
zachodzi naruszenie prawa materialnego, Sąd Najwyższy orzekł co do istoty sprawy,
zmieniając wyroki Sądów obu instancji i orzekając jak w sentencji po myśli art. 39315
KPC.
========================================