Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 30 sierpnia 2001 r.
II UKN 521/00
O niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową decyduje
wpływ skutków tej choroby na zdolność do pracy dotychczasowej oraz, uza-
leżniona od stanu ogólnego związanego z wiekiem lub brakiem predyspozycji
psychofizycznych, możliwość wykonywania innej pracy w ramach posiadanych
kwalifikacji lub po przekwalifikowaniu.
Przewodniczący SSN Beata Gudowska (sprawozdawca), Sędziowie: SN
Zbigniew Myszka, SA Bogumiła Blok.
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2001 r. sprawy z wniosku
Jana M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w B. o rentę z
tytułu choroby zawodowej, na skutek kasacji wnioskodawcy od wyroku Sądu Apela-
cyjnego w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2000 r. [...]
u c h y l i ł zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w
Gdańsku do ponownego rozpoznania z uwzględnieniem orzeczenia o kosztach po-
stępowania kasacyjnego.
U z a s a d n i e n i e
Wyrokiem z dnia 31 maja 1999 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, zmieniając
decyzję Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w B., przyznał Janowi M. prawo
do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodo-
wą. Prawo do tego świadczenia ustalił na podstawie opinii biegłych kardiologa i otola-
ryngologa, którzy stwierdzili u ubezpieczonego przewlekły zanikowy nieżyt gardła i
krtani z utrwalonym niedowładem strun głosowych. Choroby te, uznane decyzją ins-
pektora sanitarnego za zawodowe, spowodowały - według opinii biegłych - niezdol-
ność do pracy w zawodzie nauczyciela. Sąd Okręgowy podzielił tę ocenę i nie
uwzględnił podniesionego przez organ rentowy zarzutu opartego na twierdzeniu, że
niezdolność ta nie zachodzi, gdyż ubezpieczony był zdolny do wykonywania zawodu
2
nauczyciela przez trzydzieści lat, a obecnie nie wykonuje go z powodu przejścia na
emeryturę w 1989 r., a nie z powodu schorzenia zawodowego.
Argument ten, stawiany przez organ rentowy również w apelacji, uznał za
słuszny Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2000 r. zmienił
wyrok Sądu pierwszej instancji i oddalił odwołanie. Sąd ten uzyskał uzupełniającą
opinię biegłych, że schorzenie ubezpieczonego postępuje, mimo zaprzestania pracy
nauczycielskiej i nienadużywania głosu, z czego wyprowadził wniosek, że rozpozna-
ne zmiany chorobowe stanowią przeciwwskazanie do pracy głosem, czyli pracy nau-
czycielskiej, lecz nie są przeszkodą w wykonywaniu wszystkich innych prac, do któ-
rych - biorąc pod uwagę poziom jego kwalifikacji - ubezpieczony jest nadal zdolny.
Sąd stwierdził, że ubezpieczony, mający wykształcenie technika mechanika, zacho-
wał w ramach tych kwalifikacji zdolność do wykonywania prac nie wymagających
nadużywania głosu.
Ubezpieczony zaskarżył powyższy wyrok kasacją w całości. Oparł ją na pod-
stawie naruszenia prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie przepisu art.
18 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.) oraz
błędnej wykładni przepisu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.) w
związku z art. 25 ustawy wypadkowej. Wnosząc o uchylenie zaskarżonego wyroku i
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, twierdził, że - jako osoba, która
ukończyła 65 lat życia, uznana za inwalidę z ogólnego stanu zdrowia, jeszcze przed
ustaleniem choroby zawodowej - nie jest zdolny do żadnej pracy i nie ma możliwości
przekwalifikowania się. Ponadto wskazał, że Sąd Apelacyjny, błędnie stosując do
oceny jego zdolności do pracy przesłanki z art. 24 ust. 1 ustawy emerytalnej wprost,
a nie odpowiednio, jak stanowi przepis art. 25 ustawy wypadkowej, pominął treść art.
18 tej ustawy, według którego prawo do renty uzależnione jest wyłącznie od stwier-
dzenia choroby zawodowej oraz związku przyczynowego między tym schorzeniem a
pracą.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Kasacja, oparta na podstawie z art. 3931
pkt 1 KPC, jest usprawiedliwiona
trafnym zarzutem błędnej wykładni przepisu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14
3
grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40,
poz. 267 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 1997 r., po zmianie
dokonanej ustawą z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopa-
trzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. Nr 100, poz. 461), znaj-
dującym zastosowanie w sprawie na zasadzie art. 11 ust. 2 tej ustawy. Sąd Apela-
cyjny naruszył ten przepis przez to, że w pełni zaaprobował, a nawet nadał własne
uzasadnienie, nietrafnej tezie, iż możliwe jest dokonanie oceny niezdolności do pracy
bez uwzględnienia stopnia naruszenia sprawności organizmu, możliwości wykony-
wania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowości przekwalifiko-
wania zawodowego, przy wzięciu pod uwagę rodzaju i charakteru dotychczas wyko-
nywanej pracy, poziomu wykształcenia, wieku i predyspozycji psychofizycznych.
Tymczasem dopiero ocena dokonana w całokształcie tych aspektów pozwala na
ustalenie niezdolności do pracy albo stwierdzenie zachowania zdolności do pracy w
warunkach specjalnych, określonych w przepisach o zatrudnianiu i rehabilitacji za-
wodowej osób niepełnosprawnych. Ustalenie niezdolności do pracy następuje bo-
wiem równolegle w płaszczyźnie charakteru i przebiegu procesów chorobowych oraz
ich wpływu na stan czynnościowy, sprawność psychofizyczną oraz stopień przysto-
sowania organizmu do ubytków anatomicznych, kalectwa, skutków choroby (aspekt
medyczny, biologiczny) oraz przez uwzględnienie posiadanych kwalifikacji, wieku,
zawodu, wykonywanych czynności i warunków pracy oraz możliwości dalszego wy-
konywania pracy zarobkowej, a także możliwości przywrócenia zdolności do pracy
przez leczenie i rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe (aspekt socjalny,
ekonomiczny). Stanowi o tym również § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy do
celów rentowych, Dz.U. Nr 99, poz. 612).
W konsekwencji, prawidłowa kwalifikacja faktu zachorowania na chorobę za-
wodową jako przesłanki prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej
tą chorobą wymaga oceny, czy ubezpieczony zachował zdolność do wykonywania
pracy z wykorzystaniem poziomu wykształcenia i kwalifikacji przez odniesienie się do
dotychczasowego zawodu. Nie jest to jednak wystarczające, albowiem konieczne
jest jeszcze ustalenie możliwości dalszego wykonywania pracy w ramach posiada-
nych kwalifikacji, lecz w innych warunkach od dotychczasowych. Orzekając o nie-
zdolności do pracy, należy więc brać pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności, a
nie tylko wyuczony zawód, przy uwzględnieniu, że o prawie do renty z tytułu niezdol-
4
ności do pracy decyduje brak rokowania odzyskania zdolności do pracy w dotych-
czasowym zawodzie lub brak rokowania odzyskania zdolności do pracy po przekwa-
lifikowaniu (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1998 r., II UKN
326/98, OSNAPiUS 2000 nr 1, poz. 36, z dnia 10 czerwca 1999 r., II UKN 675/98,
OSNAPiUS 2000 nr 16, poz. 624). O niezdolności do pracy spowodowanej chorobą
zawodową decyduje zatem wpływ skutków tej choroby na zdolność do pracy dotych-
czasowej oraz możliwość wykonywania innej pracy w ramach posiadanych kwalifika-
cji lub po przekwalifikowaniu, uzależniona od stanu ogólnego związanego z wiekiem
lub brakiem predyspozycji psychofizycznych. Na ocenie tej - wbrew twierdzeniu or-
ganu rentowego - nie waży w żadnym stopniu fakt niewykazywania aktywności za-
wodowej po przejściu na emeryturę. Fakt pobierania emerytury przyznanej na ogól-
nych zasadach (po wykazaniu odpowiedniego okresu zatrudnienia oraz wieku) nie
pozbawia pracownika możliwości ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do
pracy, tym bardziej gdy tytułem takiej renty jest niezdolność do pracy na skutek cho-
roby zawodowej. Świadczenie to bowiem (renta z tytułu niezdolności do pracy) przy-
sługuje niezależnie od prawa do innych świadczeń (por. wyrok Sądu Najwyższego z
dnia 29 maja 2001 r., II UKN 378/00, dotychczas nie publikowany). W tym sensie
rację ma skarżący twierdząc, że ocena jego prawa do renty była nieprawidłowa, jed-
nak nie jest trafny jego pogląd, że odpowiednie stosowanie omawianych przepisów
do renty z tytułu choroby zawodowej nakazywałoby dokonywanie tej oceny z
uwzględnieniem przepisu art. 18 ustawy wypadkowej tak, aby o prawie do tego
świadczenia decydować miał wyłącznie fakt zachorowania na chorobę zawodową i
związek tego zachorowania z warunkami zatrudnienia. Stosownie do art. 18 ustawy
wypadkowej, renta przysługuje pracownikowi, który wskutek choroby zawodowej stał
się niezdolny do pracy, a w art. 25 zawarte jest odesłanie do przytoczonych na wstę-
pie przepisów ustawy o z.e.p., określających zasady oceny tej niezdolności.
Zważywszy te wszystkie okoliczności, Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji
(art. 39313
§ 1 KPC).
========================================