Pełny tekst orzeczenia

Uchwała z dnia 17 kwietnia 2009 r., III CZP 17/09
Sędzia SN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący)
Sędzia SN Wojciech Katner (sprawozdawca)
Sędzia SN Henryk Pietrzkowski
Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Ryszarda S. przeciwko Spółdzielni
Mieszkaniowej "O.M." w P. o złożenie oświadczenia woli, po rozstrzygnięciu na
posiedzeniu jawnym w Izbie Cywilnej w dniu 17 kwietnia 2009 r. zagadnienia
prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z
dnia 13 stycznia 2009 r.:
"Czy na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr 125, poz. 873) spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek realizacji
roszczenia o którym mowa w art. 1714
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, zm.
Dz.U. Nr 125, poz. 873), zgłoszonego i niezrealizowanego do dnia wejścia w życie
ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych na nowych zasadach określonych w wymienionej ustawie z dnia
14 czerwca 2007 r. i w związku z tym czy ma obowiązek zmiany podjętej do dnia
wejścia w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r., tj. do dnia 31 lipca 2007 r. w
trybie art. 42 u.s.m. prawomocnej uchwały zarządu spółdzielni o określeniu
przedmiotu odrębnej własności lokali tak aby spełniała ona wymogi
znowelizowanego ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. przepisu art. 42 ust. 3 pkt 1
u.s.m.?"
podjął uchwałę:
Spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek realizacji roszczenia, o którym
mowa w art. 1714
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.),
zgłoszonego ale niezrealizowanego do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14
czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 873), na nowych zasadach
określonych w tej ustawie (art. 7 ust. 5), chyba że na podstawie prawomocnej
uchwały zarządu spółdzielni niespełniającej nowych wymagań prawnych,
określonych w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
spółdzielnia dokonała czynności bezpośrednio zmierzających do zawarcia
umowy przeniesienia własności lokalu.
Uchwała zawiera uzasadnienie analogiczne jak uchwała z dnia 17 kwietnia
2009 r. III CZP 16/09, opublikowana pod poz. 6 niniejszego zbioru. Uzasadnienie
uchwały zostanie opublikowane w OSNC-ZD 2010, nr A.