Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CZ 70/12
POSTANOWIENIE
Dnia 24 stycznia 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Dariusz Dończyk
SSN Krzysztof Pietrzykowski
w sprawie z powództwa A. C.
przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Zakładu Karnego w C.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 24 stycznia 2013 r.,
zażalenia strony pozwanej na orzeczenie o kosztach, zawarte w wyroku Sądu
Apelacyjnego
z dnia 16 grudnia 2011 r.,
oddala zażalenie.
2
Uzasadnienie
Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 16 grudnia 2011 r. oddalił apelację powoda,
oddalił zażalenie pozwanego oraz zasądził od powoda na rzecz Skarbu Państwa –
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa kwotę 1000, zł tytułem kosztów
postępowania za drugą instancję.
Orzeczenie o kosztach postępowania odwoławczego zapadło przy
zastosowaniu art. 102 k.p.c.
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa w zażaleniu zakwestionowała
zastosowanie art. 102 k.p.c. oraz wniosła o zmianę orzeczenia o kosztach
odwoławczych i zasądzenie na jej rzecz dodatkowo kwoty 1956,39 zł.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Sąd Apelacyjny uzasadnił w sposób wszechstronny orzeczenie o kosztach
procesu stron. Miał ku temu znaczną możliwość, ponieważ w wyroku z dnia
16 grudnia 2011 r. rozpoznał również zażalenie pozwanego Skarbu Państwa na
orzeczenie o kosztach postępowania pierwszoinstancyjnego.
Sąd odwoławczy zasądził na rzecz strony pozwanej znaczącą sumę
(1000, zł), uznając jednocześnie, że zasądzeniu wyższej kwoty sprzeciwia się
trudna sytuacja materialna pozwanego oraz charakter sprawy.
Nie można się zgodzić z poglądem skarżącego, że wytoczony przez powoda
proces jest objawem pieniactwa. Powód bowiem – jako osoba aresztowana –
doznał poważnego wypadku podczas zajęć sportowych, odnosząc obrażenia
w postaci złamania szyjki kości udowej i wstrząśnienia mózgu, a przyczyn wypadku
upatrywał w nieodpowiednim obuwiu i śliskiej podłodze. Sąd omówił również
możliwości płatnicze pozwanego.
Zastosowanie art. 102 k.p.c. leży w gestii sądu meriti, a uprawnienia
kontrolne Sądu Najwyższego są bardzo ograniczone, ponieważ nie należy do niego
ocena faktów i dowodów. Skoro więc Sąd Apelacyjny racjonalnie uzasadnił
rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego, należało zażalenie
oddalić (art. 39814
k.p.c. w związku z art. 3941
§ 3 k.p.c.).