Pełny tekst orzeczenia

144/9/A/2006


POSTANOWIENIE
z dnia 24 października 2006 r.
Sygn. akt SK 27/06

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Teresa Dębowska-Romanowska – przewodniczący
Jerzy Ciemniewski – sprawozdawca
Wiesław Johann
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 października 2006 r., wniosku pełnomocnika – radcy prawnego Sławomira Czerwińskiego, o zasądzenie na rzecz skarżącej Krystyny Kowalskiej oraz skarżącego Kazimierza Kowalskiego kosztów postępowania,

p o s t a n a w i a:

nie uwzględnić wniosku.

UZASADNIENIE:


I


1. Radca prawny Sławomir Czerwiński, jako pełnomocnik skarżącej Krystyny Kowalskiej oraz skarżącego Kazimierza Kowalskiego, wniósł, przy każdej z sześciu złożonych skarg konstytucyjnych, o orzeczenie na rzecz skarżących zwrotu kosztów postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, również w przypadku nieuwzględnienia skarg. Jako podstawę prawną poszczególnych wniosków, pełnomocnik powołał art. 24 ust. 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

2. Postanowieniem z 24 października 2006 r. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym połączonych skarg konstytucyjnych (trzech skarg Krystyny Kowalskiej oraz trzech skarg Kazimierza Kowalskiego), umorzył postępowanie w sprawie zbadania zgodności art. 174 pkt 1 i 2 w związku z art. 183 § 1 oraz art. 184 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) z powołanymi przepisami Konstytucji ze względu na zbędność orzekania.

3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) „koszty postępowania przed Trybunałem, z zastrzeżeniem ust. 2, ponosi Skarb Państwa”. Z ust. 2 zdanie 1 tego przepisu wynika, że Trybunał Konstytucyjny orzeka zwrot kosztów postępowania przed Trybunałem wraz z wyrokiem uwzględniającym skargę konstytucyjną. W uzasadnionych przypadkach Trybunał może orzec zwrot kosztów postępowania również wówczas, gdy nie uwzględnił skargi konstytucyjnej (art. 24 ust. 2 zdanie 2).
Zwrot kosztów postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 zdanie 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ma charakter wyjątkowy i jest odstępstwem od zasady ogólnej wyrażonej w art. 24 ust. 2 zdanie 1 ustawy o TK. Oznacza to, że pojęcie „uzasadnionego przypadku” musi być interpretowane ściśle i nie może podlegać wykładni rozszerzającej. Na skarżącym ciąży obowiązek wykazania, że mimo umorzenia postępowania, a więc nawet wtedy, gdy skarga nie mogła zostać skierowana do rozpoznania na rozprawie, istnieje uzasadniona podstawa do zwrotu kosztów.
Trybunał Konstytucyjny, rozpoznając wniosek pełnomocnika skarżącego, nie znalazł podstaw do uznania, że zachodzi „uzasadniony przypadek”, który przemawiałby za przyznaniem kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Z tych względów Trybunał Konstytucyjny postanowił jak w sentencji.