Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 2202/11
POSTANOWIENIE
z dnia 18 października 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 2 sierpnia 2011 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12
października 2011 r. przez Trapeze Poland Sp. z o.o., ul. Muchoborska 18, 54-424
Wrocław w postępowaniu prowadzonym przez Komunikacyjny Związek Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice

postanawia:
1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Trapeze Poland Sp. z o.o., ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław kwoty
15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej
uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Katowicach.
Przewodniczący: ………………………………

Sygn. akt: KIO 2202/11U z a s a d n i e n i e

Komunikacyjny Związek Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
(dalej: „Zamawiający”) wszczął, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie i utrzymanie
systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz dostawę profesjonalnego narzędzia
informatycznego wspierającego modelowanie i analizowanie ruchu”. Postępowanie to
prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. t.j. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej z dnia 22 czerwca 2011 r. pod nr 2011/S 118-194782.

W postępowaniu tym wykonawca Trapeze Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
(dalej: „Odwołujący”) w dniu 12 października 2011 r., złożył do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie. Złożone odwołanie dotyczy czynności Zamawiającego polegającej
na modyfikacji postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonanej przez
Zamawiającego w dniu 5 października 2011 r. Kopia odwołania została przekazana
Zamawiającemu w dniu 11 października2011 r.

Zamawiający informację o złożonym odwołaniu wraz z wezwaniem wykonawców do
przyłączenia się do postępowania odwoławczego zamieścił na swojej stronie internetowej w
dniu 11 października 2011 r. Do postępowania odwoławczego, na skutek wskazanego
wezwania do upływu ustawowego terminu 3 dni od przekazania wezwania, żaden
wykonawca nie zgłosił przystąpienia.

W dniu 12 października 2011 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła
odpowiedź Zamawiającego na odwołanie, w której uwzględnił on w całości zarzuty
odwołania.

Wobec powyższego Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając złożone odwołanie
na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego, działając na
podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 186 ust. 1 ustawy Pzp, postanowiła
postępowanie odwoławcze umorzyć.

Stosownie do wskazanego przepisu ustawy Pzp Izba umarza postępowanie
odwoławcze w przypadku uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu,
jeśli do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił w termie
żaden wykonawca. W przedmiotowej sprawie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego wezwania do przyłączenia
się do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca, tak po stronie
Zamawiającego, jak i po stronie Odwołującego. Wobec powyższego postępowanie
odwoławcze należało umorzyć.

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie
ustawy Pzp i art. 186 ust. 2 w związku z art. 186 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak
w sentencji.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego w przedmiotowej sprawie
Izba oparła o dyspozycję art. 186 ust. 6 pkt 1) ustawy Pzp. Przepis ten stanowi, iż
w przypadku uwzględnienia zrzutów odwołania przez zamawiającego w całości, jeśli do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie.


Przewodniczący: ………………………………