Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 326/12

POSTANOWIENIE
z dnia 27 lutego 2012 roku

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Ewa Sikorska
Katarzyna Ronikier-Dolańska
Ewa Rzońca
Protokolant: Mateusz Michalec

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 lutego 2012 roku w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 lutego 2012 roku
przez EKOSYSTEM Spółkę Akcyjną w Zielonej Górze w postępowaniu prowadzonym
przez Zakład Gospodarowania Odpadami Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w
Gaci

przy udziale wykonawcy Grontmij Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Pzonaniu zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego
postanawia
1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz
EKOSYSTEM Spółki Akcyjnej w Zielonej Górze kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych) stanowiącej równowartość uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) na niniejsze
postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący: ………………………………
………………………………
………………………………

Sygn. akt: KIO 326/12
Uzasadnienie
Zamawiający – Zakład Gospodarowania Odpadami w Gaci - działając na podstawie
przepisów ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi Inżyniera Kontraktu realizowane w
ramach projektu „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława”.
W dniu 16 lutego 2012 roku wykonawca EKOSYSTEM SA w Zielonej Górze wniósł
odwołanie od niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętych w
toku postępowania. Odwołujący się zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4
ustawy Pzp polegające na wykluczeniu odwołującego się z postępowania o udzielenie
zamówienia mimo, że złożył on dokumenty zgodnie z wezwaniem na podstawie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp. W ocenie zamawiającego uzupełnione dokumenty złożone zostały w
nieodpowiedniej formie.
W dniu 20 lutego 2012 roku do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego przystąpił wykonawca Grontmij Sp. z o.o. w Poznaniu.
Pismem z dnia 24 lutego 2012 roku zamawiający oświadczył, że uwzględnia
wszystkie zarzuty zawarte w treści odwołania.
Przystępujący w piśmie z dnia 24 lutego 2012 roku oświadczył, że nie wnosi
sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości przez zamawiającego zarzutów przedstawionych
w odwołaniu.
Zgodnie z art. 186 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego,
który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do
uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba umarza
postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w
postępowaniu, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła okoliczność, iż
koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy Pzp,
orzekając o konieczności zwrotu kwoty wpisu uiszczonego przez odwołującego się na
rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.

Przewodniczący: ………………………….
…………………………
…………………………