Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 691/11


POSTANOWIENIE

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Marek Koleśnikow

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 18 kwietnia 2011 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10
kwietnia 2011 r. przez wykonawcę ZUT mgr inż. Ryszard Namyślak, ul. Pułaskiego 48,
98-300 Wieluń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez
zamawiającego Gmina Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas

P o s t a n a w i a:

1. Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy ZUT
mgr inż. Ryszard Namyślak, ul. Pułaskiego 48, 98-300 Wieluń kwoty 7 500,00 zł
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od
odwołania.

Przewodniczący:

……………………

Sygn. akt: KIO 691/11

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Gmina Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas wszczął
postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą »Dostawa ekranów
informacyjnych w ramach projektu „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”« zamieszczając 13 lutego 2012 r.
ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28,
poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1286 i Nr 240, poz. 1429) zwanej dalej w skrócie Pzp
lub ustawą bez bliższego określenia.

Zamawiający Gmina Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas w odpowiedzi na
wniesione odwołanie przez wykonawcę ZUT mgr inż. Ryszard Namyślak, ul. Pułaskiego
48, 98-300 Wieluń pismem z 18 kwietnia 2011 r., które wpłynęło w formie faksu do Krajowej
Izby Odwoławczej 18 kwietnia 2011 r., przed otwarciem posiedzenia Izby, złożył
oświadczenie ze skutkiem prawnym o uwzględnieniu wszystkich zarzutów w całości.
W uzasadnieniu zamawiający podał, że po rozpatrzeniu zarzutów podniesionych w
odwołaniu uznał je za zasadne i postanowił uwzględnić wszystkie zarzuty w całości.
Zamawiający powiadomił pozostałych wykonawców uczestniczących w postępowaniu o
złożeniu odwołania przez wykonawcę ZUT mgr inż. Ryszard Namyślak, ul. Pułaskiego 48,
98-300 Wieluń, przesyłając jednocześnie kopię odwołania.
Do postępowania odwoławczego w terminie zakreślonym przepisem art. 185 ust. 2 Pzp,
nie przystąpił żaden wykonawca.

W związku z powyższym, Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia
postępowania odwoławczego. Zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku
uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba
może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz
uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania
odwoławczego po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po
stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W sytuacji umorzenia
postępowania w związku z uwzględnieniem całości zarzutów, ustawodawca nałożył na

zamawiającego obowiązek wykonania, powtórzenia lub unieważnienia czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

W tym stanie rzeczy Izba umorzyła postępowanie odwoławcze, o czym orzekła
postanowieniem na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie Pzp.
O kosztach orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.
Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty wniesionego odwołania przed rozpoczęciem
posiedzenia Izby, zatem zachodziły podstawy do orzeczenia zwrotu odwołującemu kwoty
uiszczonego wpisu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41,
poz. 238), który stanowi, iż w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę,
jeżeli w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden
wykonawca, a zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, Izba
orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu, kwoty uiszczonej tytułem
wpisu.

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz.
1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1286 i Nr
240, poz. 1429) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Sieradzu.


Przewodniczący:


………………………