Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 461/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ

Dnia 16 kwietnia 2013 roku

Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa

Protokolant : Ewelina Bober

po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2013 roku w Złotoryi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko M. J.

o zapłatę

powództwo oddala.

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. w pozwie skierowanym przeciwko M. J. domagała się zasądzenia kwoty 665,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 28 maja 2009r. do dnia zapłaty i kosztami postępowania.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, że zawarła z pozwanym umowę
o świadczenie usług polegających na udostępnianiu kodowanych programów telewizyjnych oraz radiowych. Pozwany nie uregulował należności wynikających z dokumentów płatniczych, na skutek czego umowa została rozwiązana.

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym z dnia 12 grudnia 2011r. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie zasądził na rzecz strony powodowej całe roszczenie dochodzone pozwem.

Pozwany M. J. wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, którym zaskarżył nakaz zapłaty w całości. W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany wskazał, że ze stroną powodową zawarł jedną umowę o charakterze promocyjnym, a jej zakończenie było związane z wyłączeniem sygnału radiowego przez stronę powodową i wniósł o oddalenie powództwa w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 08 grudnia 2008r. strona powodowa zawarła z pozwanym umowę o świadczenie usług numer (...). Umowa została zawarta na 12 miesięcy w ramach promocji „Świąteczne korzyści”.

Pozwany nie zawierał ze strona powodową umów o świadczenie usług z dnia 29 listopada 2008r. o numerze (...), ani umowy o numerze (...).

Strona powodowa wystawiła pozwanemu dokument sprzedaży z dnia 04 stycznia 2009r. na kwotę 94,20 zł ze wskazaniem, że dotyczy on umowy numer (...) i dokument sprzedaży z dnia 03 lutego 2009r. na kwotę 82,90 zł ze wskazaniem, że dotyczy on umowy numer (...) oraz w dniu 12 maja 2009r. notę obciążeniową na kwotę 665,00 zł bez wskazania, której umowy ona dotyczy.

Pismem z dnia 19 marca 2009r. dotyczącym umowy numer (...) strona powodowa poinformowała pozwanego, że umowa z dnia 29 listopada 2008r. została zamówiona on-line, zaś umowa z 08 grudnia 2008r. podczas kontaktu z konsultantem telefonicznego Biura (...).

Pozwany nie posiada żadnych zaległości z tytułu umowy o świadczenie usług zawartej w dniu 08 grudnia 2008r.

Dowód: - umowa z 08.12.2008r. - k.35,

- dokument sprzedaży z 04.01.2009r. – k.38,

- dokument sprzedaży z 03.02.2009r. – k.37,

- nota obciążeniowa z 12.05.2009r. – k.36,

- pismo z 19.03.2009r. – k.56,

- wyjaśnienia pozwanego – k.66v.;

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, że powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 353 § 1 k.c. zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

Bezspornym jest, że strona powodowa zawarła z pozwanym w dniu 08 grudnia 2008r. umowę o świadczenie usług w ramach promocji „Świąteczne korzyści”.

Nie budzi natomiast wątpliwości Sądu, że pozwany nie zawarł dwóch pozostałych umów ze stroną powodową o numerach (...) i (...). Wniosek ten Sąd wywodzi z dokumentów przedłożonych przez stronę powodową, pośród których brak jest umów o wskazanych wyżej numerach, co znajduje też potwierdzenie w wyjaśnieniach pozwanego. Sąd nie dał wiary twierdzeniom strony powodowej o istnieniu jednej umowy tj. z dnia 08 grudnia 2008r., w ramach której pozwany wybrał dodatkowe pakiety, przez co nie zaszła potrzeba podpisania nowej umowy. Przeczą temu choćby wystawione przez stronę powodową dokumenty sprzedaży, na których powołane są różne numery umów, przy czym ani żaden dokument sprzedaży, ani nota obciążeniowa, nie dotyczą umowy z dnia 08 grudnia 2008r.

W tej sytuacji Sąd uznał, że pozwany nie jest zobowiązany do pokrycia należności, w kwocie 665,00 zł, bowiem nie dotyczy ono umowy, którą pozwany zawarł ze strona powodową w dniu 08 grudnia 2008r i powództwo jako nieuzasadnione w całości oddalił.

Sąd oddalił wniosek dowodowy pozwanego o dopuszczenie dowodu z zapisu rozmów telefonicznych mając na uwadze, że okoliczność, na którą wniosek został zgłoszony została już wcześniej wykazana dowodami w postaci dokumentów.-

Zarządzenie:

1.  odnotować wyrok w repertorium C;

2.  kal. 21 dni.

Dnia 16 kwietnia 2013 Sędzia …………………………………